سفارش مشتری

 

سوئيچ فشار سينگل(تک)

مدل رنج قابل تنظيم ديفرانسيل سوئيچ mpa زمينه کارخانه (bar) بالاترين فشار قابل عرضه
پائين ترين بالا ترين پائين ترين بالا ترين خاموش(روشن) روشن(خاموش)
AKY- 103 -0.05 0.3 0.035 0.2 0.05 0.15 1.1
106 -0.05 0.6 0.06 0.4 0.2 0.3 1.65
110 0.1 1.0 1.0 0.3 0.4 0.6 1.65
120 0.5 2.0 0.3 0.5 1.5 1.2 4.0
130 0.5 3.0 0.3 1.0 2.0 1.5 4.0

****************

سوئيچ فشار دابل

مدل فشار رنج قابل تنظيم ديفرانسيل سويچ mpa زمينه کارخانه (bar) بالاترين فشار قابل عرضه
پائين ترين بالاترين پائين ترين بالاترين خاموش روشن
AKY-306 پائين -0.05 0.6 0.06 0.4 0.2 0.3 1.65
بالا 0.8 3.0 تقريبا ثابت 0/4 2.0

1.6

4.0
AKY-306M پائين -0.05 0.6 0.06 0.4 0.2 0.3 1.65
بالا 0.8 3.0 قابل تنظيم 2.0

قابل تنظيم

4.0
AKY-606 پائين -0.05 0.6 0.06 0.4 0.2 0.3 1.65
بالا 0.8 3.0 تقريبا ثابت 0/4 2.0

1.6

4.0
AKY-606M پائين -0.05 0.6 0.06 0.4 0.2 0.3 1.65
بالا 0.8 3.0 قابل تنظيم 2.0

 

4.0

****************

سوئيچ فشار دیفرانسیلی

مشخصات
مدل
رنج قابل تنظیم
دیفرانسیل سوئیچ
زمینه کارخانه(bar)
بالاترین فشار قابل عرضه
تعداد(kg)
پائین ترین
بالا ترین
پائین ترین
بالا ترین
خاموش(روشن)
روشن(خاموش)
WNS-C102X
0.029
0.196
0.029
0.147
0.049
0.02
0.49
0.43
WNS-C106X
0.049
0.343
0.049
0.245
0.098
0.049
1.47
 

 

 

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت