سفارش مشتری

 

اکچوایتور های فنر برگشتی
قاعده کلی نحوه ی عملکرد & چرخش استاندارد 

 

 
فقدان فشار هوا,انرژی ذخیره شده در فنرها پیستون ها را به داخل میرانند ,هنگامی که هوا از پورت A خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.
Normally closed type
 
هوا به پورت A پیستونها را به سمت خارج میراند ,به خاطر اینکه فنرها فشرده میشوند,هنگامی که هوا از پورت B خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.

 

 
فقدان فشار هوا,انرژی ذخیره شده در فنرها پیستون ها را به داخل میرانند ,هنگامی که هوا از پورت A خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.
 
 
هوا به پورت A پیستونها را به سمت خارج میراند ,به خاطر اینکه فنرها فشرده میشوند,هنگامی که هوا از پورت B خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.

 

اکچوایتورهای دارای دو عملکرد
قاعده کلی نحوه ی عملکرد & چرخش استاندارد 

 

 
 
هوا به پورت B پیستونها را به سمت داخل میراند ,به خاطر اینکه فنرها فشرده میشوند,هنگامی که هوا از پورت A خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.
                          
 
 
هوا به پورت A پیستونها را به سمت خارج میراند ,هنگامی که هوا از پورت B خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.
 
هوا به پورت B پیستونها را به سمت داخل میراند ,به خاطر اینکه فنرها فشرده میشوند,هنگامی که هوا از پورت A خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.
 
 
هوا به پورت A پیستونها را به سمت خارج میراند ,هنگامی که هوا از پورت B خارج میشود چرخ دنده ی جناحی موافق عقربه های ساعت میچرخند.

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت