سفارش مشتری

 

اتصال 4 راهي سري PZA

تصوير
مشخصات
قطر
مدل
C1
C2
قطر d
E1
E2 F
قطر G
وسعت مناسب mm2
وزن
(g)
D1
D2
قطر 4
قطر 4
PZA4
14.6
14.6
3.2
17.5
17.5
7.3
10.5
4.2
8.5
قطر6
قطر 4
PZA6-4
17
14.6
3.2
20.6
15.6
8.2
12.4
4.2
11.5
قطر6
PZA6
17
17
3.2
20.6
20.6
8.2
12.4
10
12.5
قطر 8
قطر6
PZA8-6
18.8
17
3.2
23.6
17.5
9.2
14.3
10
18
قطر 8
PZA8
18.8
18.8
3.2
23.6
23.6
9.2
14.3
16
16
قطر 10
قطر 8
PZA10-8
19.7
18.8
4.2
25.1
25.1
10.8
17.8
16
32
قطر 10
PZA10
19.7
19.7
4.2
25.1
25.1
10.8
17.8
30
30
قطر 12
قطر 10
PZA12-10
22.3
19.7
4.2
29.1
29.1
12.1
20.8
30
47
قطر 12
PZA12
22.3
22.3
4.2
29.1
29.1
12.1
20.8
50
45

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت