سفارش مشتری

((جکهاي مدل MAL )) 

 

مشخصات
 40mm
32mm
25mm
20mm
اندازه قطر
نوع دو عملکردي
عملکرد
هوا(به وسيله ي 40 صافي صاف شده است)
سيال
1~9Kgf / cm2
مقدار فشار
13.5Kgf / cm2
فشار ثابت
-5~70 ° C
مقدار دما
4/1"
8/1"
سايز محل اتصال
سمبل
تصوير
 
 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ي سفارش کالا

(1) MAL
(2) CA
20(3)
50 (4)
(5) S
(6) LB

 > > > MAL CA 20×50 - S LB (معادل همان عبارت نوشته شده در جدول ميباشد)

 
(1)  : مدل 
MAL : دو عملکردي
   
(2) : مدل کاسه پشت 
CA: مدل محوري 
CM : مدل گرد-انتها
U : تخت-انتها
 
(3) : اندازه ي قطر  ,   (4) : کورس , (5) : آهن رباS -  : با مگنت  -  خالي : بدون آهن ربا
 
 
(6) : نوع  نصب :
مدل محصول
سمبل
خالي
 
LB
 
FA
 
SDB
 

 

ليست کورس استاندارد

سايز قطر(mm)

کورس استاندارد
ماکسيمم کورس
تنظيم کورس تا بيش از
سويچ سنسور
سويچ مغناطيسي
نگهدارنده ي سويچ
20
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
 
 
 
 
500
800

CSI-F

CS-U

CSI-S

BL-20
25
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
800
1200
BL-25
32
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
800
1200
BL-32
40
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
1200
1500
BL-40

 

ابعاد

 

قطر/آيتم
A
AI
A2
B
C
D
DI
E
F
G
H
I
J
K
L
M
P
Q
R
RI
S
U
V
W
X
AR
AX
AY
20
131
122
110
40
70
21
12
28
12
16
20
12
6
M8 x 1.25
M22 x 1.5
10
8
16
19
12
12
29
8
6
8/1"
7
33
29
25
135
128
114
44
70
21
14
30
14
16
22
17
6
M10 x 1.25
M22 x 1.5
12
8
16
19
14
12
34
10
8
8/1"
7
33
29
32
141
128
114
44
70
27
14
30
14
16
22
17
6
M10 x 1.25
M24 x 2.0
12
10
16
25
14
15
39.5
12
10
8/1"
8
37
32
40
165
152
138
46
92
27
14
32
14
22
24
17
7
M10 x 1.25
M24 x 2.0
12
12
20
25
14
15
49.5
16
14
8/1"
9
47
41

لوازم نصب   

 FA - مدل لبه ي ساکن جلو  (قطر 16~25 - قطر 40~32)

 

 

سمبل B مدل(C(MAL مدل(C(MSAL BB BC BD BE BF BP F
قطر/آيتم 0-50 51-100
20 40 76 70 95 4 38 - 64 50 6.5 12
25 44 76 70 95 4 38 - 64 50 6.5 14
32 44 76 70 95 4 47 33 72 58 6.5 14
40 46 92 92 117 4 50 36 84 70 6.5 14

LB - مدل لبه ي ساکن دو پشته

سمبل
B
F

AA(مدلMAL)

مدل(AA(MSAL
AB
AC(مدلMAL)
مدل(AC(MAL
AE
AF
AL
AQ
AP
AT
AH
قطر/آيتم
0-50
51-100
0-50
51-100
20
40
12
116
116
141
25
100
100
125
54
40
15
8
6.5
3
25
25
44
14
116
116
141
29
100
100
125
54
40
15
8
6.5
3
25
32
44
14
136
136
161
19
120
120
145
59
45
25
8
6.5
4
32
40
46
14
158
158
183
21
142
142
167
64
64
25
8
6.5
4.5
36

SDB - مدل لبه ي نوساني پشت

سمبل
D
S
Q
CA
مدل  (CB(MAL
مدل(CB(MSAL
CD
CE
CF
CH
CT
CP
CQ
PA
PB
قطر/آيتم
0-50
51-100
20
21
12
16
51
122
122
147
48
67
32
32
3
6.5
22
27
22.5
25
21
12
16
51
126
126
151
48
67
32
32
3
6.5
22
27
22.5
32
27
15
16
51
129
129
154
52
67
36
36
4
6.5
24
30
24.5
40
27
15
20
55
153
153
178
56
71
40
40
4
6.5
28
34
28.5

محل اتصال

محل اتصال I                               -                             محل اتصال Y 

قطر/آيتم
NA
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NJ
NK
NL
NM
NN
NP
NQ
PA
PB
20
16
8
30
40
11
15
M8x1.25
10
16
14
8
8
15
40
21
16.5
25
19
10
40
52
15
20
M10x1.25
12
20
18
10
10
20
52
25
19.5
32
19
10
40
52
15
20
M10x1.25
12
20
18
10
10
20
52
25
19.5
40
25.4
10
45
57
15
25
M12x1.5
15
24
23
14
10
20
57
31
26

سر جکي غرغري

قطر/آيتم
20
25~32
40
MA
51
58
58
MB
20
22
22
MC
6
7
8
MD
17
21
21
ME
24
26
28
MF
11.5
11.5
11.5
MG
6
7
8
MH
8
10
12
MI
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.25
MJ
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.25
MK
13°
12°
12°
   

محل اتصال کلي

قطر/آيتم
20
25~32
40
PA
9
11
12
PB
23
27
30
PC
8
10
12
PD
17
21
24
PE
36
43
50
PF
48
57
65
PG
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.25
PH
13°
13°
13°

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت