سفارش مشتری

شیر برقی 2/3 - سری 3V100

تصویر
شماره محصول سایز

 

3V1-06

3V1-M5 M5
3V1-06 1/8"
2V025-06  1/8"
2V025-08 1/4"

شیر برقی 2/3 - سری 3V200

تصویر
شماره محصول سایز

 

3V210-08

3V210-06 1/8"
3V220-06 1/8"
3V210-08 1/4"
3V220-08 1/4"

شیر برقی 3/5  2/5 - سری 4V100

تصویر
شماره محصول سایز
 

4V110-06

4V110-M5 M5
4V120-M5 M5
4V130C-M5 M5
4V130E-M5 M5
4V130P-M5 M5
4V110-06 1/8"
4V120-06 1/8"
4V130C-06 1/8"
4V130E-06 1/8"
4V130P-06 1/8"

شیر برقی  3/5  2/5- سری 4V200

تصویر
شماره محصول سایز

4V210-08

 

4V220-08

4V210-06 1/8"
4V220-06 1/8"
4V230C-06 1/8"
4V230E-06 1/8"
4V230P-06 1/8"
4V210-08 1/4"
4V220-08 1/4"
4V230C-08 1/4"
4V230E-08 1/4"
4V230P-08 1/4"

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت