سفارش مشتری

 شماره محصول :   ODK-1001
ش اسم جنس طرز عملکرد
1 پیچ استیل روکش روی
2 دسته الومینیم رنگ شده
3 میله برنج روکش نیکل
4 اورینگ NBR  
5 کلاهک برنج روکش نیکل
6 جایگاه تفلون  
7 توپ برنج روکش کروم
8 بدنه برنج روکش نیکل

 

 

 شماره محصول : ODK-1002 
ش اسم جنس طرز عملکرد
1 پیچ استیل روکش روی
2 دسته الومینیم رنگ شده
3 میله برنج روکش نیکل
4 اورینگ NBR  
5 کلاهک برنج روکش نیکل
6 جایگاه تفلون  
7 توپ برنج روکش کروم
8 بدنه برنج روکش نیکل

 

 

 

 شماره محصول : ODK-1003

 

ش اسم جنس طرز عملکرد
1 پیچ استیل روکش روی
2 دسته الومینیم رنگ شده
3 میله برنج روکش نیکل
4 اورینگ NBR  
5 کلاهک برنج روکش نیکل
6 جایگاه تفلون  
7 توپ برنج روکش کروم
8 بدنه برنج روکش نیکل

 

 

 شماره محصول : ODK-1004

 

 

ش اسم جنس طرز عملکرد
1 پیچ استیل روکش روی
2 دسته الومینیم رنگ شده
3 میله برنج روکش نیکل
4 اورینگ NBR  
5 کلاهک برنج روکش نیکل
6 جایگاه تفلون  
7 توپ برنج روکش کروم
8 بدنه برنج روکش نیکل

 

صفحه 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت