سفارش مشتری


 

وضعیتهای عملیاتی


1
- رسانه عملیاتی
هوای خشک یا روغنی, گازها یا روغن  ضد فساد. 
2-فشار تولیدی بوسیله هوا 
دو عملکردی 8-2 Bar ، فنر برگشتی 8-2 Bar 
3- دمای عملیاتی
استاندارد   -20    - +80  
دمای پائین   -40  -- +80 
دمای بالا   -20   +150  
4-تنظیم جنبش و حرکت
قابل تنظیم از 4 برای چرخش در 90  
5-روغن کاری
در وضعیت عادی نیازی به روغن کاری ندارد.
6-کاربرد
هم داخلی و هم خارجی 
7-بالاترین فشار
بالاترین فشار ورودی 8 Bar میباشد.

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت