سفارش مشتری

 

 

 

 

تصوير
مشخصات
   
قطر
مدل
C1
C2
قطر d
E F1 F2 L
قطر G
J
وسعت مناسب mm2
وزن
(g)
D1
D2
قطر 4
قطر 4
PK4
14.6
14.6
3.2
20.6 7.8 40.4 66
12.4
12.4
4.2
16
قطر6
قطر 4
PK6-4
17
14.6
3.2
20.6 7.8 40.4 66
12.4
12.4
4.2
16
قطر6
PK6
17
17
3.2
20.6 7.8 40.4 66
12.4
12.4
10
16.5
قطر 8
قطر6
PK8-6
18.8
17
3.2
22.9 8.8 46.2 76.4
14.3
14.3
10
26
قطر 8
PK8
18.8
18.8
3.2
23.1
8.8 46.2 76.4
14.3
14.3
16
22
قطر 10
قطر 8
PK10-8
19.7
18.8
4.2
25.1
10.8 57.1 85.7
17.8
17.8
16
31
قطر 10
PK10
19.7
19.7
4.2
25.1
10.8 57.1 85.7
17.8
17.8
30
33
قطر 12
قطر 10
PK12-10
22.3
19.7
4.2
29.1
12.1 65.8 99.7
20.8
20.8
30
 
قطر 12
PK12
22.3
22.3
4.2
29.1
12.1 65.8 99.7
20.8
20.8
50
 

 

 

 

 

 

اتصال چند راهي سري PK

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت