سفارش مشتری

 

 

 

تصوير
مشخصات
قطر
مدل
B
C1
C2
قطر d
قطر G
J قطر P1
وسعت مناسب mm2
وزن(g)
D1
D2
قطر 4
قطر 4
PY4
37.7
14.6
14.6
3.2
10.5
10.5
12.4
4.2
6.5
قطر6
PY6-4
37.8
14.6
17
3.2
10.5
10.5
12.4
4.2
8.5
قطر6
قطر 4
PY6
40.8
17
17.5
3.2
12.4
12.4
14.3
10
9
قطر6
PY8-6
41
17
18.8
3.2
12.4
12.4
14.3
10
12
قطر 8
قطر6
PY8
44.8
18.8
18.8
3.2
14.3
14.3
17.8
16
12
قطر 8
PY10-8
45.3
18.8
20.2
3.2
14.3
14.3
17.8
16
22
قطر 10
قطر6
PY10
50.8
20.2
20.2
4.2
17.8
17.8
21.2
30
22
قطر 8
PY12-10
50.9
20.2
22.8
4.2
17.8
17.8
21.2
30
36

 

سه راهي Y مدل PY

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت