سفارش مشتری

 

رابط

تصویر مشخصات
قطر
مدل
C1
C2
قطر d
F
قطر G
L
وسعت مناسب mm2
وزن(g)
D1
D2
قطر 4
قطر 4
PU4
15
15
3.2
16
10.5
31.9
4.2
4
قطر6
قطر 4
PU6-4
17
15.6
3.2
18
12.4
36
4.2
6
قطر6
PU6
17
17
3.2
18
12.4
36
10
6
قطر 8
قطر6
PU8-6
18.8
17
3.2
21.1
14.3
42.2
10
8
قطر 8
PU8
18.8
18.8
3.2
21.1
14.3
42.2
16
8
قطر 10
قطر 8
PU10-8
19.7
18.8
4.2
21.8
17.8
43.6
16
16
قطر 10
PU10
19.7
19.7
4.2
21.8
17.8
43.6
30
16
قطر 12
قطر 10
PU12-10
22.3
19.7
4.2
24.6
20.8
49.1
30
22
قطر 12
PU12
22.3
22.3
4.2
24.6
20.8
49.1
30
22

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت