سفارش مشتری

اتصال رابط تابلويي مدل PM

 

تصویر مشخصات
قطر D
محل اتصال R
مدل
A
C
E
قطر G
L
وتر H
وسعت مناسب mm2
وزن(g)
قطر 4
M12 x 1
PM4-4
9.5
14.5
7
10
31.5
14
4.2
16
قطر 6
M14 x 1
PM6-6
10
16.9
10
12
35.5
17
12.510
20
قطر 8
M16 x 1
PM8-8
12
18.8
10
14
38
19
2016
32
قطر 10
M20 x 1
PM10-10
12
19.6
13
18
43
24
30
 
قطر 12
M22 x 1
PM12-12
12
22.3
18
20
48
27
50
 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت